Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

1246 aa78 350

June 14 2015

Stanisław Barańczak
„Pan tu nie stał”

Pan tu nie stał, zwracam panu uwagę, 
że nigdy nie stał pan za nami 
murem, na stanowisku naszym też 
pan nie stał, już nie mówiąc, że na naszym czele 
nie stał pan nigdy, pan tu nie stał, panie, 
nas na to nie stać, żeby pan tu stał 
obiema nogami na naszej ziemi, ona stoi 
przed panem otworem, a pan co, 
stoi pan sobie na uboczu 
wspólnego grobu, panie tam jest koniec, 
nie stój pan w miejscu, nie stawiaj się pan, stawaj 
pan w pąsach na szarym końcu, w końcu 
znajdzie się jakieś miejsce i dla pana
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viatrawkaaa trawkaaa
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
4759 3e27 350
4750 457d 350
0011 3e7d 350
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwarze twarze
7498 4d8f 350
Iceland 
3257 3322 350
Wrocław
Reposted fromborsuk borsuk viatrawkaaa trawkaaa
8702 7043 350
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatedibea tedibea
3761 1a03 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viasalami salami
Kiedyś byliśmy w ciągłym ruchu. Kreowanie własnego życia w świecie wirtualnym jest dużo łatwiejsze niż w rzeczywistości. Staliśmy się biernymi konsumentami cudzych wytworów. Świat wirtualny zabija kreatywność, a my stajemy się nudni. Codzienność jest nudna.
— P. G. Zimbardo
Reposted frommrrru mrrru viacytaty cytaty
4586 c8b9 350
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagejowygej gejowygej
4572 c902 350
Reposted fromstylte stylte viatrawkaaa trawkaaa
3964 0fb0 350
Reposted fromlittlefool littlefool
1902 3743 350
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viasleeping sleeping
Książki to jedyny ratunek, żeby człowiek nie zapomniał, że jest człowiekiem. (…) Książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl